Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

brivprat2

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau sesto gadu.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 2019.gada 28.oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/lv/godinasana. Portālā brivpratigie.lv pieejams arī godināšanas nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad saņems Goda zīmes. Nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 30.novembrī Rīgā.

Pērn svinīgajā godināšanā “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma Daiga Andersone par darbu Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses novada Bebru nodaļā, Ilona Ceicāne, kas savā brīvajā laikā darbojas sociālās rehabilitācijas centrā “Ratnieki” un biedrībā “Bona Fide Latvia”, Indra Lodziņa, kura kopā ar Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iedzīvotājiem apgūst vienu no paraolimpisko sacensību veidiem, Liāna Priede  par aktīvu darbību biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība”, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā draudzē, Dziesmu un deju svētkos, Rīgas maratonā, kā arī dzīvnieku patversmē, Toms Veiss par aktīvo brīvprātīgo darbu Cēsu novada Jauniešu mājā. Par atsaucīgu darbu un atbalstu cilvēkiem pēc saslimšanas tika godināta Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” un biedrības brīvprātīgā Valentīna Ņičigovska. “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma arī Jelgavas un Liepājas pašvaldības.

Video stāsti par katra “Gada brīvprātīgais 2018” titula saņēmēju un viņa veikumu sabiedrības labā, kā arī attēli no godināšanas ceremonijas atrodami brivpratigie.lv FaceBook lapā.

==============================================================

Brīvprātīgo godināšana
“GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2019”

NOLIKUMS

I Vispārīgie jautājumi

 1. Brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā un organizēšanā. Godināšana ir ikgadējs notikums gada nogalē.
 2. Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk – Organizatori). Organizatori katru gadu var mainīties.
 3. Brīvprātīgais darbs šī nolikuma izpratnē ir organizēts, uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas gribas, bez finansiālas ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē – uzlabo un pārveido savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vietējās kopienas problēmu risināšana, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, izglītība, sports, kultūra u. c. Brīvprātīgo darbs var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu, nedēļu vai mēnešu aktivitāte. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē, piemēram, arī kā e – brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs var būt veikts gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.
 4. Paziņojums par godināšanas nosacījumiem tiek publicēts brīvprātīgā darba platformā brivpratigie.lv, kā arī citās Organizatoru mājaslapās.

II Dalībnieki

 1. Brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji no visas Latvijas – godināšanai izvirzītie kandidāti, par kuriem aizpildīts pieteikums.
 2. Godināšanai var tikt izvirzīts ikviens:
  • brīvprātīgā darba veicējs – persona no 13 gadu vecuma, neatkarīgi no dzimuma un citiem sociāliem, fiziskiem un ģeogrāfiskiem nosacījumiem;
  • brīvprātīgā darba organizētājs – biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības.

III Pieteikšanās noteikumi

 1. Pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī publiska persona.
 2. Brīvprātīgajam darbam jābūt veiktam vai organizētam laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada 28. oktobrim.

IV Pieteikumu iesniegšanas kārtība

 1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 28. oktobrim (ieskaitot).
 2. Vienā anketā aizpildāms un iesūtāms pieteikums par vienu brīvprātīgā darba veicēju vai brīvprātīgā darba organizētāju.
 3. Pieteikums ir iesniedzams šādos veidos:
  • aizpildīt un nosūtīt pieteikuma anketu tiešsaistē interneta vietnē “brivpratigie.lv/lv/godinasana”. Maksimālais teksta apjoms – 4000 zīmes;
  • izņēmuma gadījumā var aizpildīt pieteikuma anketu Word formātā un nosūtīt to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv. Maksimālais anketas apjoms – divas A4 formāta lapas.
 4. Katram pieteikuma iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.
 5. Organizatoriem ir tiesības izmantot pieteikumā iekļauto tekstu un sniegto informāciju pieteikumu vērtēšanas procesā.

V Pieteikumu vērtēšana

 1. Pieteikumus vērtē Organizatoru NVA izveidota žūrija, ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā. Pieteikumu vērtēšana norit divās kārtās. Pieteikumi pirmās kārtas vērtēšanai tiek sadalīti proporcionāli pieteikumu un Organizatoru skaitam, kā arī to reģionālajam pārklājumam. Otrajai kārtai katrs žūrijas loceklis izvirza vismaz 5 (piecus) un ne vairāk kā 10 (desmit) pieteikumus (skaits atkarīgs no kopējā pieteikuma skaita). Otrajai kārtai noslēdzoties, tiek izvēlēti pretendenti godināšanai. Pretendenti, kuri tiek izvirzīti godināšanai, tiek izvēlēti, žūrijas locekļiem otrās kārtās izvirzītos pieteikumus kopīgi izvērtējot klātienē.
 2. Kritēriji, pēc kādiem Organizatoru izveidota žūrija vērtē pieteikumus par brīvprātīgā darba veicējiem, ir šādi:
  • veiktā brīvprātīgā darba nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē;
  • brīvprātīgā darba veicēja esošo un iegūto prasmju izmantošana;
  • veiktā brīvprātīgā darba apjoms (regularitāte, stundu skaits u.c.);
  • veiktā brīvprātīgā darba ietekme uz brīvprātīgo darba prestižu (citu motivēšana, aktīva brīvprātīgo darba popularizēšana, veiktā darba atpazīstamība sabiedrībā, publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
  • īpaši nopelni brīvprātīgā darba veicināšanā un atbalstīšanā.
 3. Kritēriji, pēc kādiem Organizatoru izveidota žūrija vērtē pieteikumus par brīvprātīgā darba organizētājiem, ir šādi:
  • brīvprātīgā darba organizētāja un tā brīvprātīgo nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē;
  • brīvprātīgā darba organizētāja izstrādātā sistēma vai vadlīnijas brīvprātīgo iesaistei (atlase, apmācības, motivēšana u.c.), kā arī atbalsta instrumenti brīvprātīgā darba veicināšanai un popularizēšanai;
  • brīvprātīgo izaugsmes iespējas (apmācības, pārkvalificēšanās iespējas, rūpes par prasmju attīstību);
  • brīvprātīgā darba organizētāja aktivitātes un pasākumi brīvprātīgā darba popularizēšanai un atpazīstamībai (publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
  • brīvprātīgo skaits un viņu iesaiste.
 4. Žūrija, izvērtējot pieteikumus, izveido vairākas nominācijas, kādās brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji tiks godināti.
 5. Pieteikumu iesniedzēji un godināšanai izvirzītie brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji tiek aicināti piedalīties godināšanas ceremonijas norisē, nosūtot uzaicinājumu elektroniskā veidā. Nomināciju ieguvēji saņem īpašo goda zīmi “Gada brīvprātīgais 2019” un citas balvas godināšanas laikā.
 6. Organizatoriem, kopīgi vienojoties, ir tiesības grozīt šā nolikuma noteikumus un balvu fondu jebkurā laikā. Par šā nolikuma grozījumiem tiek paziņots brīvprātīgā darba platformā “brivpratigie.lv” un tie ir spēkā no to publicēšanas datuma.
 7. Piešķirtās balvas nevar saņemt naudas izteiksmē.

VI Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšana

 1. Brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju godināšana notiek 2019. gada 30. novembrī, Rīgā.
 2. Godināšanas norises laikā tiks rādīti īpaši veidoti video stāsti par nominācijai izvirzītajiem brīvprātīgā darba veicējiem un brīvprātīgā darba organizētājiem. Godināšanai veidoti video stāsti par nominācijai izvirzītajiem brīvprātīgā darba veicējiem tiks rādīti, ja būs saņemta brīvprātīgā darba veicēja rakstveida atļauja.
 3. Godināšanas norises laikā rādītie video un informatīva rakstura materiāli (teksts, fotogrāfijas, audiovizuālie materiāli u.c.) tiks publicēti mājaslapā brivpratigie.lv, ja būs saņemta brīvprātīgā darba veicēju rakstveida atļauja.
This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.