Projekts “Trāpi mērķī – Liepa”

Biedrība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “Trāpi mērķī – Liepa”. Projekts ilgs no 2021. gada 01. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim. Līgums par projekta īstenošanu 6.4-1/2021-388.

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus, tajā skaitā PMP riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai rosinātu jauniešu motivāciju, pašapziņas celšanos, pašiem noteikt savus nākotnes mērķus, kā arī veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību savā personīgajā un izglītības dzīvē.

Projekta uzdevumi ir:

1. Pilnveidot aptuveni 30 jauniešu (Liepas pamatskolas jauniešu grupa), tajā skaitā riska grupas jauniešu, paplašināt redzes loku, iemācīties veikt refleksiju vairāk izprast sevi un apkārtējos, veicināt cēloņsakarību domāšanas attīstību u.c.

2. Sniegt iemaņas šiem jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un uz vērtībām balstītu apkārtējo vidi.

3. Dot iespēju katram ieraudzīt sevi no malas, kā jaunu cilvēku  un ar kopēju atbalstu dot iespēju augt tālāk.

4. Popularizēt uz vērtībām balstītu komunikāciju, līderību un pašiniciatīvu.

5. Iepazīstināt jauniešus ar neformālo izglītību, un kā to izmantot mācību procesā un uzlabot savas prasmes un spējas.

6. Stiprināt projekta dalībnieku mācību iestādes kolektīvu, padarot to saliedētāku un iekļaujošāku, lai sekmētu jauniešu vēlmi doties uz mācību iestādi un veidot pilnvērtīgu komunikāciju ar savu skolu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir  ~30 (vairākas klases vai klašu grupas) jaunieši vecumā no 11-17 gadiem jeb pamatskolas 5.-9.klases No šiem jauniešiem vismaz 10% būs riska grupas jaunieši. Projektā centīsimies ar partnera atbalstu iesaistīt tieši tās klases, kurās PMP riska jauniešu skaits vai īpatsvars klasē ir visaugstākais, lai strādātu tieši ar tām sociālajām grupām skolā, kuras PMP jaunieši satiek visbiežāk.

Projektu finansēs: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.