top of page
logo.png

Biedrības “Jauniešu centrs ''Dari Vari''''

STATŪTI

Rīga,

2024.gada 20.februārī.

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

 

Biedrības nosaukums ir “Jauniešu centrs “Dari Vari”” (turpmāk tekstā - Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi

 

2.1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā.

2.2. Veselīga dzīves veida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana.

2.3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.

2.4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.

2.5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.

2.6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.

2.7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

 

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Pieteicēja lūgumu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pieteicējs un viņam tiek dota iespēja sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.

Valdes motivēts lēmums rakstveidā tiek paziņots pieteicējam vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru kopsapulcei. Ja arī Biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada (divpadsmit mēnešu) termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav samaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda Biedru kopsapulces un Valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.

Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.

Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija izslēdzamajam biedram tiek paziņota rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. brīvi darboties citās sabiedriskās organizācijās;

5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Biedru kopsapulces un Valdes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.3. nepieļaut rīcību, kas ir pretrunā ar šiem Statūtiem vai kas nav savienojuma ar Biedrības darbības mērķiem un pamatprincipiem.

5.2.4. Savlaicīgi nomaksāt biedra naudu, kuras lielumu ir noteikusi Biedru kopsapulce.

5.3. Biedru saistības tiek noteiktas Ar Biedru kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

5.4. Vismaz divas trešdaļas Biedrības biedru ir bērni un jaunieši.

5.5. Iestāšanās maksas un biedru maksas apmērus nosaka Biedru kopsapulce.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

 

6.1. Ar Biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības Nolikums, ko apstiprina Biedru kopsapulce.

 

7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties Biedru kopsapulcē tikai personīgi vai uz attiecīgi noformētas pilnvaras pamata.

7.3. Kārtējo Biedru kopsapulci sasauc Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas Biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot Biedru kopsapulces sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Biedru kopsapulces dienas.

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Biedru kopsapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Biedru kopsapulci var atklāt Biedru kopsapulces sasaukšanas iniciators. Persona, kas atklājusi Biedru kopsapulci, vada to līdz Biedru kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.

7.8. Ja Biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.10. Katram biedram Biedru kopsapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja Biedru kopsapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

7.11. Lai grozītu vai izbeigtu biedra tiesības, kas atšķiras no citu biedru tiesībām, vai noteiktu biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā biedra piekrišana.

7.12. Biedru kopsapulces norise tiek protokolēta, ko nodrošina Biedru kopsapulces vadītājs un protokolists. Biedru kopsapulces protokolu paraksta Biedru kopsapulces vadītājs un protokolists. Biedru kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Katram Biedrības biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu, sedzot šī dokumenta sagatavošanas izmaksas.

7.13. Vienīgi Biedru kopsapulcei ir tiesības:

7.13.1. apstiprināt Biedrības Statūtus un grozījumus tajos;

7.13.2. ievēlēt un atsaukt Biedrības Valdi;

7.13.3. ievēlēt revidentu;

7.13.4. apstiprināt gada budžetu un gada pārskatu;

7.13.5. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem. Vismaz viens no Valdes locekļiem ir vecumā līdz 25 gadiem.

8.2. Valdi ievēl Biedru kopsapulce uz trīs gadiem.

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru kopsapulces kompetencē.

8.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.

8.6. Valde lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

8.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

8.8. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek ierakstīti pieņemtie lēmumi, norādot katra Valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu.

8.9. Biedrību vienpersoniski pārstāvēt ir tiesīgs Valdes loceklis, kurš ievēlēts par Valdes priekšsēdētāju. Pārējie Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību kopā ar vienu Valdes locekli.

8.10. Valdes priekšsēdētājs un Valdes loceklis pamatā savus pienākumus pilda bez atlīdzības. Biedru kopsapulce var noteikt atlīdzību Valdes priekšsēdētājam un Valdes loceklim, ja Biedrības finansiālā situācija to atļauj.

8.11. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu vainas dēļ.

8.12. Biedrība var celt prasību pret Valdes locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.

 

9.nodaļa. Revidents

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru kopsapulce uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju Biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi gadā.

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

 

10.1. Biedrības līdzekļus veido:

10.1.1. biedru nauda un iestāšanās nauda;

10.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;

10.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības mērķu sasniegšanas finansēšanai;

10.1.4. citi normatīvajos aktos atļautie ienākumi.

10.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedru kopsapulces lēmumu vai Valdes rīkojumu tiek izlietoti:

10.2.1. Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

10.2.2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

10.3. Par Biedrības līdzekļu racionālu izmantošanu atbild Valde, bet par līdzekļu izmantošanas kontroli – Revidents.

10.4. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

10.5. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par biedrības saistībām.

 

 

11.nodaļa. Biedrības reorganizācijas un darbības pārtraukšanas kārtība

 

11.1. Biedrības darbība tiek reorganizēta vai izbeigta saskaņā ar Biedru kopsapulces lēmumu.

11.2. Biedrības likvidāciju veic Valde, kas lemj par kustamo, nekustamo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu laikus pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes Biedru kopsapulce lemj par atlikušā īpašuma nodošanu Biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.

11.3. Par Biedrības likvidācijas gaitu Valde atskaitās Biedru kopsapulcei.

bottom of page