top of page

Jauniešu aktivitātes Darām kopā

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu biedrības “Dari Vari” darbību un turpināt darbu pie spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanas Latvijā

Projekta uzdevumi

  1. Nodrošināt organizācijas “Dari Vari” kapacitātes stiprināšanu ilgtspējīgai darbībai.

  2. Nodrošināt 3 pilsoniskās sabiedrības aktivitātes Rīgas bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem no sociālā riska grupām, sekmējot spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanu Latvijā.

  3.  80 jauniešu pilsoniskās līdzdalības nodarbības un 4 nodarbības ar profesionālu kouča treneri;

  4.  10 pilsoniskās sabiedrības aktivitātes institūcijās dzīvojošiem senioriem ar brīvprātīgajiem jauniešiem;

  5.  2x 10 Sadraudzības sporta spēles Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centru sociāla riska bērniem un jauniešiem sadarbībā ar citām NVO un institūcijām.

Mērķa grupa 

I Mērķa grupai: Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centru sociāla riska bērniem un jauniešiem. 

 

         Lai arī Latvijas valstī tiek īstenots plāns par ilgstošas sociālās aprūpes centru bērniem slēgšanu, joprojām ir daudz bērnu un jauniešu, kuri atrodas valsts aizgādnībā, šobrīd Rīgas rajona “Bērnu nami” tiek dēvēti par Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centriem, taču tās ir iestādes, kur ilgstoši dzīvo bērni un jaunieši, kuri palikuši bez vecāku gādības. Ar šo iestāžu bērniem un jauniešiem biedrība “Dari Vari” sadarbojas jau vairākus gadus, jo šī ir Latvijas iedzīvotāju grupa, kurai tiek nodrošinātas pamatvajadzības – ēdiens, pajumte, medicīnas pakalpojumi un iespēja apmeklēt izglītības iestādes, bet iztrūkst ļoti daudz elementāru prasmju un ikdienas iemaņu savas dzīves organizēšanai, kuras cenšamies nodrošināt un plānojam arī turpmāk. Otra lielākā mērķa grupa mūsu aktivitātēm ir jaunieši, kuri sasniedzot 18 gadu vecumu, pēc bērnu nama ir spiesti uzsākt savu patstāvīgo dzīvi, lai gan tam īsti nav prasmju un iemaņu, tādēļ jaunieši labprāt apmeklē biedrības rīkotās aktivitātes, kur iegūst iespēju gan iemācīties ēst gatavošanu, finanšu plānošanu u.c. noderīgas pilsoniskās līdzdalības prasmes savas dzīves organizēšanai.

         Biedrībai ar mērķa grupu ir izveidojies labs kontakts un esam morāli atbildīgi pat to, lai viņi nepaliktu vieni ne šobrīd, nedz arī turpmāk. Iespējams mūsu projekts nesasniegs tūkstošus, jo mūsu kapacitāte ir ierobežota un koncentrējamies uz klātienes nodarbībām, tomēr uzskatām, ka dodot iespēju kaut dažiem simtiem jauniešu būsim paveikuši lielu ieguldījumu Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas attīstībā.

Visi pasākumi risinās Latvijas sabiedrības problēmjautājumus un sasniegs projekta, NVOF programmas un NAP2027 mērķus par drošas vienotas, atvērtas un ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, mazinās diskrimināciju un nevienlīdzību sabiedrības grupu starpā, kā arī stiprinās demokrātiskās kultūras vērtības parādot, ka viens uz otru var paļauties un sadarboties, kā arī piederību Latvijai. Tiekoties ar citām NVO un institūcijām (piem. Pašvaldību JC vai Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvjiem)  jauniešiem būs iespēja iegūt zināšanas un paplašināt savu redzes loku par savām iespējām būt aktīviem pilsoņiem un valsti veidot pašiem.

 

Otra mērķa grupa šī projekta ietvaros ar kuru plānojam turpināt sadarbību ir  valsts sociālās aprūpes centrs senioriem -“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, ar kuru sadarbojamies jau vairākus gadus rīkojot ar brīvprātīgajiem jauniešiem dažādus pasākumus un izklaidējoši izglītojošas nodarbības iestādes senioriem.

Projekta aktivitāte dos iespēju sniegt ieguldījumu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā, gan jauniešiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt prasmes līdzcietībā, pilsoniskajā līdzdalībā, plānošanā un aktivitāšu realizācijā, tādējādi sekmējot sociālo atbildību kopienā dažādu sociālo grupu starpā. Aizsāktās tradīcijas novērtēja abu pušu mērķa grupas, jo tas deva iespēju sajust kopības sajūtu, rūpes un piederību vienotai kopienai. 

        Organizācijas darbs kopējās sabiedrības saliedētības labā ir ļoti nozīmīgs un spēj pilnībā sasniegt projekta mērķus izvirzītajās prioritātēs sekmējot sociālās atbildības, pilsoniskās līdzdalības un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu sabiedrībā.

 

      Daļa no aktivitāšu dalībniekiem tiks iesaistīti kā brīvprātīgie, nodrošinot iespējas apgūt noderīgas prasmes pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Plānojam, ka projekta ietvaros biedrībai pievienosies jauni biedri, kuri nākotnē aktīvi iesaistīsies organizācijas mērķu sasniegšanā un varēs iegūt noderīgas prasmes darba tirgum.

bottom of page