Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

brivprat2

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau sesto gadu.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 2019.gada 28.oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/lv/godinasana. Portālā brivpratigie.lv pieejams arī godināšanas nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad saņems Goda zīmes. Nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 30.novembrī Rīgā.

Pērn svinīgajā godināšanā “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma Daiga Andersone par darbu Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses novada Bebru nodaļā, Ilona Ceicāne, kas savā brīvajā laikā darbojas sociālās rehabilitācijas centrā “Ratnieki” un biedrībā “Bona Fide Latvia”, Indra Lodziņa, kura kopā ar Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iedzīvotājiem apgūst vienu no paraolimpisko sacensību veidiem, Liāna Priede  par aktīvu darbību biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība”, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā draudzē, Dziesmu un deju svētkos, Rīgas maratonā, kā arī dzīvnieku patversmē, Toms Veiss par aktīvo brīvprātīgo darbu Cēsu novada Jauniešu mājā. Par atsaucīgu darbu un atbalstu cilvēkiem pēc saslimšanas tika godināta Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” un biedrības brīvprātīgā Valentīna Ņičigovska. “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma arī Jelgavas un Liepājas pašvaldības.

Video stāsti par katra “Gada brīvprātīgais 2018” titula saņēmēju un viņa veikumu sabiedrības labā, kā arī attēli no godināšanas ceremonijas atrodami brivpratigie.lv FaceBook lapā.

==============================================================

Brīvprātīgo godināšana
“GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2019”

NOLIKUMS

I Vispārīgie jautājumi

 1. Brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā un organizēšanā. Godināšana ir ikgadējs notikums gada nogalē.
 2. Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk – Organizatori). Organizatori katru gadu var mainīties.
 3. Brīvprātīgais darbs šī nolikuma izpratnē ir organizēts, uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas gribas, bez finansiālas ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē – uzlabo un pārveido savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vietējās kopienas problēmu risināšana, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, izglītība, sports, kultūra u. c. Brīvprātīgo darbs var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu, nedēļu vai mēnešu aktivitāte. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē, piemēram, arī kā e – brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs var būt veikts gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.
 4. Paziņojums par godināšanas nosacījumiem tiek publicēts brīvprātīgā darba platformā brivpratigie.lv, kā arī citās Organizatoru mājaslapās.

II Dalībnieki

 1. Brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji no visas Latvijas – godināšanai izvirzītie kandidāti, par kuriem aizpildīts pieteikums.
 2. Godināšanai var tikt izvirzīts ikviens:
  • brīvprātīgā darba veicējs – persona no 13 gadu vecuma, neatkarīgi no dzimuma un citiem sociāliem, fiziskiem un ģeogrāfiskiem nosacījumiem;
  • brīvprātīgā darba organizētājs – biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības.

III Pieteikšanās noteikumi

 1. Pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī publiska persona.
 2. Brīvprātīgajam darbam jābūt veiktam vai organizētam laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada 28. oktobrim.

IV Pieteikumu iesniegšanas kārtība

 1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 28. oktobrim (ieskaitot).
 2. Vienā anketā aizpildāms un iesūtāms pieteikums par vienu brīvprātīgā darba veicēju vai brīvprātīgā darba organizētāju.
 3. Pieteikums ir iesniedzams šādos veidos:
  • aizpildīt un nosūtīt pieteikuma anketu tiešsaistē interneta vietnē “brivpratigie.lv/lv/godinasana”. Maksimālais teksta apjoms – 4000 zīmes;
  • izņēmuma gadījumā var aizpildīt pieteikuma anketu Word formātā un nosūtīt to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv. Maksimālais anketas apjoms – divas A4 formāta lapas.
 4. Katram pieteikuma iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.
 5. Organizatoriem ir tiesības izmantot pieteikumā iekļauto tekstu un sniegto informāciju pieteikumu vērtēšanas procesā.

V Pieteikumu vērtēšana

 1. Pieteikumus vērtē Organizatoru NVA izveidota žūrija, ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā. Pieteikumu vērtēšana norit divās kārtās. Pieteikumi pirmās kārtas vērtēšanai tiek sadalīti proporcionāli pieteikumu un Organizatoru skaitam, kā arī to reģionālajam pārklājumam. Otrajai kārtai katrs žūrijas loceklis izvirza vismaz 5 (piecus) un ne vairāk kā 10 (desmit) pieteikumus (skaits atkarīgs no kopējā pieteikuma skaita). Otrajai kārtai noslēdzoties, tiek izvēlēti pretendenti godināšanai. Pretendenti, kuri tiek izvirzīti godināšanai, tiek izvēlēti, žūrijas locekļiem otrās kārtās izvirzītos pieteikumus kopīgi izvērtējot klātienē.
 2. Kritēriji, pēc kādiem Organizatoru izveidota žūrija vērtē pieteikumus par brīvprātīgā darba veicējiem, ir šādi:
  • veiktā brīvprātīgā darba nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē;
  • brīvprātīgā darba veicēja esošo un iegūto prasmju izmantošana;
  • veiktā brīvprātīgā darba apjoms (regularitāte, stundu skaits u.c.);
  • veiktā brīvprātīgā darba ietekme uz brīvprātīgo darba prestižu (citu motivēšana, aktīva brīvprātīgo darba popularizēšana, veiktā darba atpazīstamība sabiedrībā, publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
  • īpaši nopelni brīvprātīgā darba veicināšanā un atbalstīšanā.
 3. Kritēriji, pēc kādiem Organizatoru izveidota žūrija vērtē pieteikumus par brīvprātīgā darba organizētājiem, ir šādi:
  • brīvprātīgā darba organizētāja un tā brīvprātīgo nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē;
  • brīvprātīgā darba organizētāja izstrādātā sistēma vai vadlīnijas brīvprātīgo iesaistei (atlase, apmācības, motivēšana u.c.), kā arī atbalsta instrumenti brīvprātīgā darba veicināšanai un popularizēšanai;
  • brīvprātīgo izaugsmes iespējas (apmācības, pārkvalificēšanās iespējas, rūpes par prasmju attīstību);
  • brīvprātīgā darba organizētāja aktivitātes un pasākumi brīvprātīgā darba popularizēšanai un atpazīstamībai (publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
  • brīvprātīgo skaits un viņu iesaiste.
 4. Žūrija, izvērtējot pieteikumus, izveido vairākas nominācijas, kādās brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji tiks godināti.
 5. Pieteikumu iesniedzēji un godināšanai izvirzītie brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji tiek aicināti piedalīties godināšanas ceremonijas norisē, nosūtot uzaicinājumu elektroniskā veidā. Nomināciju ieguvēji saņem īpašo goda zīmi “Gada brīvprātīgais 2019” un citas balvas godināšanas laikā.
 6. Organizatoriem, kopīgi vienojoties, ir tiesības grozīt šā nolikuma noteikumus un balvu fondu jebkurā laikā. Par šā nolikuma grozījumiem tiek paziņots brīvprātīgā darba platformā “brivpratigie.lv” un tie ir spēkā no to publicēšanas datuma.
 7. Piešķirtās balvas nevar saņemt naudas izteiksmē.

VI Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšana

 1. Brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju godināšana notiek 2019. gada 30. novembrī, Rīgā.
 2. Godināšanas norises laikā tiks rādīti īpaši veidoti video stāsti par nominācijai izvirzītajiem brīvprātīgā darba veicējiem un brīvprātīgā darba organizētājiem. Godināšanai veidoti video stāsti par nominācijai izvirzītajiem brīvprātīgā darba veicējiem tiks rādīti, ja būs saņemta brīvprātīgā darba veicēja rakstveida atļauja.
 3. Godināšanas norises laikā rādītie video un informatīva rakstura materiāli (teksts, fotogrāfijas, audiovizuālie materiāli u.c.) tiks publicēti mājaslapā brivpratigie.lv, ja būs saņemta brīvprātīgā darba veicēju rakstveida atļauja.
Posted in darivari.lv | 1 Comment

Ziemassvētku kartiņu zīmējumu konkurss

“Dari Vari” izsludina apsveikuma kartiņu konkursu Ziemassvētkiem.

Z_svetki

Noteikumi:

1) Konkursa dalībnieks ir bērns vai jaunietis vecumā no 10-18 gadiem, 

2) Vecāku rakstveida piekrišana tam, ka bērns drīkst piedalīties konkursā un tam, ka uzvarētāja gadījumā atļauts viņa foto publicēt sociālajos tīklos un mūsu mājas lapā. Piekrišana rakstāma ar roku brīvā formā.

3) Zīmējumu iesniegšanas termiņš – līdz 30.11.2018 plkst.24:00 – elektroniski uz e-pastu info@darivari.lv. Zīmējumam jābūt ar labu ieskanēšanas kvalitāti, to var iesniegt arī kā fotogrāfiju.

Visas saņemtās kartiņas tiks publicētas biedrības facebook lapā, un kartiņa, kura būs saņēmusi visvairāk LIKE, tiks atzīta par labāko.

Balva uzvarētājam – dāvanu karte 20 EUR vērtībā grāmatu veikalā.

Dari Vari

02.11.2018

Posted in darivari.lv | 1 Comment

Jauniešu apmaiņas projekts “Tu un pasaule ap tevi” Līvānos 20.-29.oktobrī

tu_un_pasaule

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekta „TU UN PASAULE AP TEVI” iesniegums.

2018.gada jūlijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu  „Tu un pasaule ap tevi”, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta galvenā tēma ir veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Mūsu Biedrībai šis ir piektais projekts, kas šoreiz tiks īstenots Līvānos.

Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – no 20.10.2018 – 29.10.2018, kopā 10 dienas.

Projekta mērķi ir:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju parādīt savas prasmes un talantu, caur to veicinot pārējo jauniešu vēlmi iziet no savas ierastās komforta zonas, veidojot neformālās izglītības metodes. Radot vēlmi radīt kopīgu vidi neformālajai videi, iepazīt citu valstu kultūru, kā arī svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību, kā arī izzināt citu jauniešu pieredzes izzināšana un kopīgu ideju ģenerēšana.

Projekta uzdevumi:

 • Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, aizstāvēt savas intereses un nestāvēt malā, vērojot ko dara citi, bet rīkoties pašiem.
 • Radīt jauniešiem vidi, kur viņi varēs komunicēt ar citu valstu jauniešiem reālajā dzīvē, ne tikai sociālajos tīklos, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.
 • Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu citu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.
 • Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli un idejas.
 • Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz metožu prezentāciju, radīt vidi neformālās izglītības metožu radīšanas iespējām.
 • Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja vairāk dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Projektā uzmanība tiks pievērsta tam, lai jaunieši mācītos valodu un nekautrētos runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu valoda. Projekta laikā jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari”

Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2018.gada 18.oktobrī.

 

Posted in darivari.lv | Comments Off on Jauniešu apmaiņas projekts “Tu un pasaule ap tevi” Līvānos 20.-29.oktobrī

ReGeneration2030 Ālandu salās

Biedrības BJC “Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels (arī LJP Valdes loceklis) kopā ar biedrības “Latvijas jaunatnes padome” (LJP) prezidentu Emīlu Anškenu laikā no 17.-19.augustam piedalās konferencē “ReGeneration2030” Ālandu salās (Mariehamm, Somija).

Konferences (samita) dalībnieki kopā izveidos manifestu par risinājumiem un vēstījumiem, kas vēlāk tiks apspriesti ar politiķiem un svarīgām sabiedrības iesaistītajām pusēm. Manifests būs pamats, lai izveidotu nepārtrauktu rīcības plānu, lai sasniegtu 2030.gada darba kārtības 12.mērķi – rīcības plānu, kas neaprobežojas tikai ar augstākā līmeņa sanāksmēm, bet kas turpinās visu gadu un kurā visi sabiedrības locekļi var iesaistīties.

Pēc samita, kad tiks pieņemts rīcības plāns, dalībnieki organizēs saistošus pasākumus savās valstīs un reģionos, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, lai vietējā līmenī turpinātu stiprināt kustību 12.mērķa sasniegšanai.
Samitā piedalās Dānijas, Igaunijas, Farēru salu, Somijas, Vācijas, Grenlandes, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas un Ālandu salu jaunatnes organizāciju pārstāvji.

Galvenā augstākā līmeņa sanāksmes tēma 2018.gadā ir ANO 2030.gada programmas “Ilgtspējīgs patēriņš un ražošanas modeļi” 12. mērķis. Ir svarīgi, lai mēs izceltu problēmas mūsdienu ražošanas un patēriņa modeļos un radītu labākus apstākļus starppaaudžu dialogam, lai sasniegtu ilgtspējīgāku dzīvesveidu.

BJC “Dari Vari”

Posted in darivari.lv | Comments Off on ReGeneration2030 Ālandu salās

E.Muktupāvels – projektā Spānijā

Laikā no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam BJC “Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels viesojās Spānijā, ciematā Numancia de la Sagra, kur kopā ar citiem jauniešiem no Latvijas piedalījās Erasmus+ projektā “Here I am” – “Te nu es esmu”.

Spanija

Projekta laikā tika iegūti jauni draugi, kā arī jaunas idejas Erasmus+ projektiem Latvijā.

BJC “Dari Vari”
Posted in darivari.lv | Comments Off on E.Muktupāvels – projektā Spānijā

Pa dzīvi ar mūziku un teātri

logo_labots_2_jpg

Laikā no 2018.gada 4.-13.jūnijam norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātais Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekts “Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To live with music and theater”), kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta galvenā tēma bija veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Mūsu Biedrībai šis bija jau ceturtais jauniešu apmaiņas projekts, kas tika īstenots Aglonas novadā, viesu namā “Aglonas Alpi”.

07 06 05

Projektā piedalījās 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalījās pa 10 dalībniekiem – no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki sniedza prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. 

04 03 02

Tika izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur spēlēm un mūziku) un grupu sadalījumā. Projekta sarunvaloda bija angļu valoda. Projekta laikā jaunieši iemācījās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Rezultātā jaunieši izvēlējās veidot dažādus jaunus kopējus projektus.

01

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekts „Pa dzīvi ar mūziku un teātri” („To live with music and theater)” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2018.gada 29.jūnijā.

 

Posted in darivari.lv | Comments Off on Pa dzīvi ar mūziku un teātri

Jauns starptautiskās jauniešu apmaiņas projekts Aglonā

APSTIPRINĀTS JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTA IESNIEGUMS „Pa dzīvi ar mūziku un teātri” („To live with music and theater”)

logo_labots_2_jpg

2017.gada 8.decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu  “Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To live with music and theater”), projekta No.2017-3-LV02-KA105-001847, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta galvenā tēma ir veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Mūsu Biedrībai šis ir ceturtais projekts, kas šoreiz tiks īstenots Aglonas novadā, viesu namā “Aglonas alpi”.

Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – no 04.06.2018 – 13.06.2018, kopā 10 dienas.

Projekta mērķis ir:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju parādīt savas prasmes un talantu, caur to veicinot citu jauniešu vēlmi veidot vietēja līmeņa teātra, mūzikas grupas, vēlmi radīt kopīgu neformālo vidi, iepazīt citu valstu kultūru, kā arī svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību, citu jauniešu pieredzes izzināšana un kopīgu ideju ģenerēšana.

Projekta uzdevumi:

Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, aizstāvēt savas intereses un nestāvēt malā, vērojot ko dara citi, bet rīkoties pašiem.

Radīt jauniešiem iespēju komunicēt ar citu valstu jauniešiem reālajā dzīvē, ne tikai sociālajos tīklos, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.

Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu citu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.

Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli un idejas.

Veidot kopīgu teātra izrādi, izmantojot savas idejas.

Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz teātra izrādes prezentāciju, iesaistīt vietējos iedzīvotājus sporta dienas aktivitātēs, radīt vidi neformālās izglītības metožu radīšanas iespējām.

Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja vairāk dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Tiks izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur spēlēm un mūziku) un grupu sadalījumā. Svarīgi būs, lai jaunieši labāk iepazīst viens otru, kā arī lai projektā iesaistītie jaunieši atraisītos no savas ikdienas, būtu atbrīvojušies no kautrīguma, no bailēm publiski uzstāties, spētu rast vēlēšanos kaut ko mainīt savā dzīvē, un arī caur iegūto informāciju spētu dalīties ar citiem jauniešiem. Tāpat, lai jaunieši caur šo projektu mācītos valodu un nekautrētos runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu valoda. Projekta laikā jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Rezultāts būs jauniešu vēlēšanās veidot dažādus projektus vietējā sabiedrībā, kopā ar citu valstu partneriem, veidot savu ikdienas vidi un “rauties ārā” no negatīvisma, ko viņi dažkārt redz savā ikdienā. Lai mums visiem viss izdodas!

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekts „Pa dzīvi ar mūziku un teātri” („To live with music and theater)” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2018.gada 16.maijā.

 

 

Posted in darivari.lv | Comments Off on Jauns starptautiskās jauniešu apmaiņas projekts Aglonā

Ziemas prieki Imantas Bērnu nama audzēkņiem

“Dari Vari” rīkoja jau otro labdarības akciju “Sniegs un bērna smaids”. Tā bija labdarības akcija Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” (Imantas Bērnu nama) bērniem, kuri palikuši bez vecākiem.

IMG-20180215-WA0006

Ceturtdien, 15.februārī biedrība „Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” sadarbībā ar  Slēpošanas un atpūtas parku “Ozolkalns” Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” bērniem sarīkoja ziemas priekus.

Šis ir biedrības otrais labdarības pasākums, kuras laikā bērniem bija iespēja bez maksas izmantot slēpes, snovborda dēļus un citu ziemas sporta inventāru. Kopā ar biedrības pārstāvjiem bērni pavadīja četras jautras stundas, kuru laikā varēja iemācīties slēpot, snovot un citus ziemas sporta veidus. Tā bija arī laba iespēja mums pašiem veltīt savu laiku bērniem, kuriem trūkst ģimenes siltuma un mīlestības. Tāpat biedrības pārstāvjiem tā bija papildus pieredze, kā sadarboties ar bērniem. Bija jāuzmana, lai bērni būtu drošībā un negūtu traumas, jo slēpošana – tas ir straujš sporta veids.

IMG-20180215-WA0018

IMG-20180215-WA0022

Bērnu nama audzēkņi bija lielā sajūsmā par doto iespēju, tas sagādāja arī patīkamas emocijas un neaizmirstamus mirkļus.

Pēc slēpošanas visiem dalībniekiem bija sagādāts cienasts Cēsu picērijā.

IMG-20180215-WA0009

Īpašu paldies „Dari Vari” komanda izsaka:

„Ozolkalna”  www.ozolkalns.lv direktoram Edijam Kravalim, kā arī administratorei Līgai Rokpelnei un, protams, visai „Ozolkalna” komandai par laipnību;

SIA “Studio Pizza”  http://www.studiopizza.lv valdes priekšsēdētājam Ģirtam Berginam un viņa komandai par gardajām picām un par atspirdzinošajiem dzērieniem.

Tāpat paldies izsakām JC “Imanta” direktorei Irai Vetrovai par sadarbību, audzītēm Laurai un Dzintrai par bērnu pavadīšanu un kopā būšanu šajā jaukajā pasākumā, kura laikā bija iespējams redzēt bērnu saulainās un smaidīgās sejas. Tāpat paldies sakām autobusa šoferim Aleksandram par bērnu atvešanu un aizvešanu.

Atsevišķs paldies Mārtiņam Garolim, Jānim Kučinskim, Aivitai Balodei un Renātei Kizānei.

Jāatzīmē, ka BJC „Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels ir bijušais šī Bērnu nama audzēknis, un viņš labi zina, cik svarīgi ir veltīt šiem bērniem uzmanību, smaidu, labu vārdu.

Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Esiet atvērti, līdzcietīgi un atsaucīgi!

BJC “Dari Vari”

Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

Posted in darivari.lv | Comments Off on Ziemas prieki Imantas Bērnu nama audzēkņiem