top of page

Darām kopā

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu biedrības “Dari Vari” darbību un turpināt darbu pie spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanas Latvijā

Projekta uzdevumi

  1. Nodrošināt organizācijas “Dari Vari” kapacitātes stiprināšanu ilgtspējīgai darbībai.

  2. Nodrošināt 5 pilsoniskās sabiedrības aktivitātes Rīgas un Vidzemes bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām, sekmējot spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanu Latvijā.

Mērķa grupa un galvenās aktivitātes

Nevaldības organizācija “Dari Vari” ir aktīva un darbojas uz brīvprātības principa, tomēr ik gadu pieaugot aktivitāšu un iniciatīvu skaitam saprotam, ka pamatdarbības attīstībai būtu nepieciešams finansējums cilvēkresursu un aprīkojuma kapacitātes stiprināšanai. Organizācija aktīvi iesaistās jumta organizāciju Latvijas Jaunatnes padome (LJP) un Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) darbā un caur tām līdzdarbojas valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, sekmējot jaunatnes un NVO jomu pilnveidi un attīstību Latvijā. 

Biedrībai ir izveidojušās labas pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu tradīcijas, kuru nodrošināšanai nepieciešami tehniskie resursi. Mūsdienu jaunieši nodarbībās tiek iesaistīti attālināti, kā arī klātienē. Tajās tiek izmantoti mūsdienīgi interaktīvi rīki, jo tie padara nodarbības daudzveidīgākas un jauniešiem interesantākas, panākot mērķa grupas lielāku iesaisti, tādēļ vēlamies iegādāties abonementus tehniskiem rīkiem online vidē. Ar projekta atbalstu vēlamies arī nodrošināt biedrības atpazīstamību un dot iespēju plašākai auditorijai iesaistīties mūsu aktivitātes, lai to sasniegtu nepieciešams attīstīt biedrības sociālos tīklus un uzlabot mājas lapu.

 

Lielākie izaicinājumi, ar ko saskaramies darbā ar mērķa grupu ir pastiprinājusies plaisa starp cilvēkiem no dažādām sabiedrības grupām, jo atrodoties ilgstoši izolācijā (pandēmijas rezultātā) ir radušies nopietnas sekas bērnu un jauniešu psihoemocionālajai veselībai, kā arī iespējām tikties un pilnvērtīgi darboties sabiedrības labā, iesaistīties brīvprātīgo aktivitātēs un piedalīties personīgās pilnveides apmācībās un treniņos. Lai stiprinātu demokrātiskās kultūras vērtības un veicinātu jauniešu sabiedrības pilsonisko līdzdalību vēlamies turpināt aizsāktās tradīcijas un projekta ietvaros rīkot 5 aktivitātes. 

  1. 81 Jauniešu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu nodarbības Rīgā

  2. 45 Jauniešu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu nodarbības Vidzemē

  3. 18 Pilsoniskās sabiedrības aktivitātes senioriem

  4. Sporta sadraudzības spēles – 25 pasākumu dienas 

  5. 1 Saliedēšanas noslēguma pasākums Ādažu novadā

     Projekta ietvaros rīkosim bērniem un jauniešiem 4 pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, kuras tiks nodrošinātas gan lauku reģionu, gan Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centru sociāla riska bērniem un jauniešiem, ar kopēju noslēguma pasākumu Rīgas rajonā. Visi pasākumi risinās Latvijas sabiedrības problēmjautājumus un sasniegs projekta, NVOF programmas un NAP2027 mērķus par drošas vienotas, atvērtas un ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, mazinās diskrimināciju un nevienlīdzību sabiedrības grupu starpā, kā arī stiprinās demokrātiskās kultūras vērtības parādot, ka viens uz otru var paļauties un sadarboties, kā arī piederību Latvijai. Tiekoties ar citām NVO un institūcijām (piem. Pašvaldību JC vai Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvjiem)  jauniešiem būs iespēja iegūt zināšanas un paplašināt savu redzes loku par savām iespējām būt aktīviem pilsoņiem un valsti veidot pašiem

 

      Organizācijas primārā mērķa grupa ir (>1000 Cēsu novada Priekuļu apkaimes) lauku reģionu jaunieši un bērnu nama audzēkņi (>500 bērnu nama audzēkņi) 10-25 gadu vecumā, no sociālā riska grupām. Tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām: lauku reģionu jaunieši, bērni no daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, jaunieši no nepilnām ģimenēm, NEET (jaunieši, kas nestrādā nemācās) PMP riska (priekšlaicīga mācību pārtraukšana), jauniešiem ar veselības problēmām, ar mācību traucējumiem, ar invaliditāti, psihiskiem traucējumiem, bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem.

bottom of page